Göteborgshamn

Nytt intranät kallat "hubben" till Göteborgs Hamn
Bild till caset

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med cirka 11 000 fartygsanlöp om året.  Nära 30 procent av svensk utrikeshandel passerar hamnen. Göteborgs Hamn har ett mycket brett linjeutbud med trafik till 110 destinationer runt om i världen. Här finns till exempel direktlinjer till USA, Indien, Centralamerika, Asien och Australien.

2010 inleddes en av de största förändringarna någonsin av Göteborgs Hamn. Då togs beslutet att den dagliga hanteringen av godset, skulle läggas i separata bolag och tas över av externa operatörer.

Förändringen innebar att en stor del av den verksamhetsstödjande infrastrukturen var dimensionerad på ett sätt som inte längre passade verksamhetens syfte, mål och storlek. Med syfte att komma till rätta med situationen startades ett program vars mål har varit att ersätta de gamla verksamhetsstöden med nya och mer ändamålsenliga, där så var relevant. Som en del i detta beslutades att den gamla Notes-baserade lösning som tjänade som intranät skulle ersättas med ett nytt mer modernt intranät.

Intranätet ska vara möjligt att nå från ett antal olika ej specificerade enheter, bland annat desktop och surfplatta, och lösningarna skulle i högsta möjliga grad vara baserade på best practice – det senare är en hörnsten i Göteborgs Hamn AB:s IT-strategi. Strategin utgår från en verklighet där man inte anser sig ha möjlighet att långsiktigt underhålla och förvalta specialanpassade lösningar och innebär att man så långt det är möjligt väljer standardsystem och standardlösningar.

Uppdraget genomfördes i tre delar –

…dels en behovsanalys vars syfte var att fastställa krav på den tekniska plattform som skulle användas för intranätet men som också resulterade i en beskrivning och analys av verksamhetens behov, en rekommendation avseende vision, mål och lösning, en releaseplan samt ett antal enkla wireframes,

…dels att med utgångspunkt i behovsanalysen ta fram interaktionsdesign, grafisk form samt funktionsspecifikation för detta intranät. Det ingick även att stötta Hamnen i arbetet med att sortera och strukturera den information och det innehåll som ska finnas på intranätet.

...dels att verkställa intranätet på plattformen EPiServer.

Den första versionen av intranätet lanserades under sommaren 2013.

Intranätet har sedan dess vidareutvecklats med instagram..